Niveaus en het CECR

De Alliance biedt cursussen aan op verschillende niveaus. Deze volgen het officiële Gemeenschappelijk Europees Referentiekader: CECR. Dit betekent onder meer dat uw cursussen ook in het buitenland geldig zijn.

Hieronder vindt u een overzicht van de niveaus met de bijbehorende lettercode.

niveau-aanduiding conform het Europese Referentiekader voor Talen – Cadre Européen Commun de Référence (CECR)

niveau

omschrijving

voor-
opleiding
Frans(*)

A: Utilisateur élémentaire

 

A 1: Niveau introductif ou découverte

 

A 1.1
A 1.2

Kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen over concrete be­hoeften begrijpen en ge­bruiken. Kan zich­zelf en anderen voor­stellen en kan vragen over per­soon­lijke gege­vens stel­len en beant­woorden (zoals waar iemand woont, men­sen die men kent en dingen die men heeft). Kan op een een­voudige ma­nier com­muni­ceren, als de gespreks­partner lang­zaam en duide­lijk spreekt en be­reid is te helpen.


± 2 jaar
± 2 ans

 

A 2: Niveau intermédiaire ou de survie

 

A 2.1
A 2.2

Kan zinnen en vaak voorkomende uit­druk­kingen be­grijpen met betrek­king tot onder­werpen van on­middel­lijk be­lang (b.v. infor­matie over zich­zelf en fami­lie, bood­schap­pen doen, werk). Kan in een­voudige en alle­daagse situa­ties com­muni­ceren over ver­trouwde en alle­daagse onder­werpen. Kan in een­voudige ter­men aspec­ten van zijn/haar achter­grond, zijn/haar on­middel­lijke om­ge­ving, zijn/haar on­middel­lijke be­hoeften be­schrijven.

± 3 jaar
± 3 ans

B: Utilisateur indépendant

 

B 1: Niveau seuil

 

B 1.1
B 1.2
B 1.3
B 1.4

Kan de hoofd­punten be­grij­pen van standaard­communicatie over ver­trouwde onder­werpen die regel­matig voor­komen op het werk, op school, in de vrije tijd etc. Kan om­gaan met de meeste situa­ties die zich ple­gen voor te doen tij­dens een reis door het gebied waar de taal ge­spro­ken wordt. Kan een­voudige, co­he­rente teksten pro­du­ceren over ver­trouwde onder­werpen of onder­werpen die tot de per­soon­lijke belang­stellings­sfeer be­horen. Kan er­va­ringen, ge­beur­te­nissen, dromen, ver­wachtingen en am­bi­ties be­schrijven en be­knopt re­denen of uit­leg geven voor me­ningen en plan­nen.

> 4 jaar
> 4 ans

 

B 2: Niveau avancé ou indépendant

 

B 2.1
B 2.2
B 2.3

Kan de kern­gedachten van com­plexe tek­sten over con­crete en ab­stracte onder­werpen be­grij­pen, ook van tech­nische dis­cus­sies in zijn/haar spe­cia­lisa­tie. Kan zo vlot en spon­taan com­mu­ni­ceren dat de regel­matige inter­actie met moeder­taal­sprekers voor geen van beide par­tij­en las­tig is. Kan dui­de­lijke, ge­de­tail­leer­de tekst pro­du­ceren over uit­een­lopen­de onder­werpen. Kan een stand­punt uit­een­zetten over een be­paald the­ma en daar­bij voor- en na­delen en ver­schil­lende op­ties aan­geven.

> 6 jaar
> 6 ans

C: Utilisateur expérimenté

 

C 1: Niveau autonome

 

C 1

Kan moei­lijke, lan­gere tek­sten van uit­een­lopende aard be­grijpen. Kan im­pli­ciete be­tekenis her­kennen. Kan zich­zelf vlot en spon­taan uit­drukken, zon­der al te dui­de­lijk naar woor­den te zoe­ken. Kan de taal fle­xi­bel en ef­fi­ciënt aan­wenden voor so­ci­ale, aca­de­mische en pro­fes­sio­nele doe­len. Kan dui­de­lijke, goed ge­struc­tu­reerde, ge­de­tail­leerde tek­sten pro­duceren over com­plexe onder­werpen, met een wel­over­wogen tekst­opbouw, een dui­de­lijke samen­hang en goed ge­bruik van ver­bindings­woorden.

> 8 jaar
> 8 ans

 

C 2: Niveau maîtrise

 

C 2

Kan zon­der moeite al­les be­grij­pen wat hij/zij hoort of leest. Kan in­for­ma­tie van ge­sproken of ge­schreven bron­nen samen­vatten, op een cohe­rente ma­nier argu­menten en uit­een­zet­tingen re­con­stru­eren. Kan zich­zelf spon­taan, erg vlot, pre­cies en ge­nu­an­ceerd uit­druk­ken, ook in meer com­plexe si­tu­a­ties.

> 8 jaar
> 8 ans

(*)

Dit is slechts een indicatie van het instapniveau.
Een uitgebreide toets geeft meer inzicht in uw vaardigheden.

*) M.b.t. Frans. Dit is slechts een indicatie voor het instapniveau; een uitgebreide toets geeft
meer inzicht in uw vaardigheden

De AF Alkmaar introduceert de mogelijkheid om de cursussen A1.1, A1.2, A2.1 en A2.2 in twee blokken te boeken.

Voor het testen buiten de inschrijvingsavonden om, zal € 10,- in rekening gebracht worden.