Voorwaarden voor deelname aan cursussen van de Alliance Française Amersfoort

Algemeen

 • De voorwaarden zijn van toepassing als u zich bij de Alliance Française Amersfoort (verder te noemen Alliance Française) inschrijft voor het volgen van een cursus of van lessen.

Aanmelding en inschrijving 

 • Met het ondertekenen en insturen van het aanmedlings-/inschrijvingsformulier verklaart de aspirant-cursist zich akkoord met de voorwaarden voor deelname aan de cursussen van de Alliance Française zoals op de website gepubliceerd.
 • Bij aanmelding/inschrijving via de website dient de aspirant-cursist akkoord te gaan met de ‘Voorwaarden voor deelname’ door het desbetreffend hokje aan te klikken.
 • Bij aanmelding/inschrijving via insturen van het inschrijfformulier dan wel via de website verklaart de aspirant-cursist kennis te hebben genomen van de Geheimhoudingsverklaring van de Alliance Française zoals op de website gepubliceerd.
 • De Alliance Française registreert de aanmeldingen voor een cursus op volgorde van ontvangst.
 • Na aanmelding bij de cursuscoördinatrice ontvangt de aspirant-cursist een bevestiging van zijn aanmelding, cursusinformatie en – in het geval het cursusbedrag nog niet is overgemaakt – een verzoek tot overmaking van het betreffende cursusbedrag naar de bankrekening van de Alliance Française Amersfoort.
 • De aanmelding/inschrijving voor een cursus is definitief na ontvangst van de betaling door de Alliance Française Amersfoort.
 • Een cursus gaat door als het minimaal aantal inschrijvingen is ontvangen.
 • De Alliance Française behoudt zich het recht voor om cursussen bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren. Reeds betaalde cursusgelden worden in dat geval binnen 10 dagen gerestitueerd.
 • Inschrijving tijdens het lopende cursusjaar is mogelijk. Het cursusbedrag wordt dan naar evenredigheid berekend; er wordt € 25,– administratiekosten in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

 • Het cursus-/lesgeld dient te zijn voldaan vóór aanvang van de cursussen/lessen.
 • Oud-cursisten die zich weer inschrijven wordt per e-mail verzocht het betreffende cursusbedrag vóór 1 september van het nieuwe cursusjaar over te boeken naar bankrekening NL89 INGB 0009071313 t.n.v. Stichting Alliance Française te Amersfoort. 
 • Aspirant-cursisten kunnen zich tijdens de inschrijfavonden aanmelden door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier. Zij kunnen het cursusgeld ter plekke overmaken of binnen 3 dagen daarna teneinde hun inschrijving definitief te maken.
 • Indien het verschuldigde cursusgeld niet op tijd is betaald – dat wil zeggen binnen de afgesproken termijn en vóór de start van de cursus – kan men niet deelnemen aan de cursus.
 • Als een ingeschreven cursist door omstandigheden verhinderd is deel te nemen aan de cursus of voortijdig moet stoppen met de cursus heeft de cursist in principe geen recht op restitutie van betaalde cursusgelden. Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats als de Alliance Française genoodzaakt is een cursus te annuleren of wanneer een aspirant-cursist niet kan worden geplaatst, omdat de cursus is volgeboekt.
 • Lesmateriaal en eventueel examengeld zijn niet bij het cursus-/lesgeld inbegrepen.

Overige bepalingen

 • Tijdens de schoolvakanties worden geen lessen gegeven.
 • Bij ziekte van een docent wordt in principe voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is, krijgt de cursist per e-mail of telefonisch bericht dat de les niet kan doorgaan. De uitgevallen les wordt later ingehaald.
 • De cursuscoördinatie heeft het recht om bij gebleken noodzaak wijzigingen aan te brengen t.a.v. lesrooster, docenten of locaties.

Geheimhoudingsplicht

 • De Alliance Française leeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming na en behandelt daarom alle informatie over de cursisten als strikt vertrouwelijk.
 • Het is de cursist niet toegestaan om voor, tijdens of na de cursus/les verkregen vertrouwelijke informatie op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken. Lees voor meer informatie de ‘Geheimhoudingsverklaring‘ op deze website.

Aansprakelijkheid

 • Cursisten nemen voor eigen rekening en risico deel aan de cursussen/lessen. De Alliance Française is niet aansprakelijk voor schade aan of verloren gaan van persoonlijke bezittingen.
 • De Alliance Française is niet aansprakelijk voor eventuele schade als een les door ziekte of anderszins moet worden geannuleerd.
 • Met de inschrijving neemt de cursist de huisregels van de Alliance Française en van de organisatie waar de cursussen/lessen plaatsvinden in acht: het lokaal wordt netjes achtergelaten; koffiebekers worden weggegooid in de afvalbakken; auto’s worden alleen op de daartoe bestemde plekken geparkeerd.

 

Terug naar Alliance Française