ALV 21 november 2019

Algemene Ledenvergadering Alliance Française Apeldoorn
Donderdag 21 november 2019 om 19.00 uur in Dok Zuid

 Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen ALV van 15 november 2018
 3. Mededelingen van het bestuur
 4. Verslagen over het jaar 2018
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Financieel verslag
 7. Verslag kascommissie
 8. Begroting 2019-2020
 9. Benoeming nieuw lid kascommissie
 10. Wijzigingen in het bestuur

Aftredend en niet herbenoembaar: Mevr. L.Semmelink-Lagro

                                                                Mevr .H.J.H. van den Berg

Voorgedragen voor de functie van secretaris mevr. M.E.J. Bosma- Berghuis

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Stukken:

Notulen ALV 15-11-2018

Jaarverslag 2018-2019

Jaarrekening 2018-2019

Begroting 2019-2020