Inschrijven

Inschrijfformulier Alliance Française Eindhoven


Informatie: Mme Sophie Héry, tel 06 83 21 47 77 of email cursus.eindhoven@afpb.nl

Uw Voorletters en Roepnaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw Straat en huisnummer (verplicht)

Uw Postcode en Woonplaats (verplicht)

Uw Telefoonnummer (mobiel) (verplicht)

Uw E-mail adres(verplicht)

IBANNUMMER(verplicht)

Ten name van

Eerder gevolgde cursus(sen):

Wenst zich in te schrijven voor de cursus:

Betalingswijze:
Automatische incasso in één termijn

Ondergetekende machtigt de Alliance Française Eindhoven om van bovenvermelde bank- of girorekening het verschuldigde bedrag af te schrijven. Ondergetekende verbindt zich tot betaling van het verschuldigde cursusgeld.

Uw bericht


 

captcha

 

Noot: Bij elke aanvraag sturen wij een email ter bevestiging. Het komt voor dat onze reactie op uw aanvraag in uw "spam" box terecht komt.

 
 

Uw privacy bij de Alliance Française

De Vereniging Alliance Française Eindhoven gaat met uw persoonsgegevens om zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Opslag persoonsgegevens:  

Doel: Wanneer u zich inschrijft voor één van onze activiteiten of als lid, hebben wij van u een aantal gegevens nodig.

Gebruik: De Alliance Française, afdeling Eindhoven, gebruikt deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de cursus- en/of ledenadministratie van de afdeling en voor communicatie met de leden en cursisten, bijvoorbeeld voor het versturen van de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. Wat de publicatie van foto’s betreft tijdens evenementen zullen leden en/of cursisten hiervan vooraf op de hoogte worden gesteld. Die foto’s worden alleen gepubliceerd als er geen bezwaar gemaakt wordt. Bovendien bestaat het recht om gepubliceerde foto’s van uzelf te laten verwijderen.

Bewaartermijn: Uw gegevens worden verwijderd zodra zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Als er geen wettelijke termijn is aangegeven, dan zal dat nooit langer zijn dan 2 jaar.

Rechten: Als u uw gegevens geheel wilt laten verwijderen, of inzage wilt in de over u opgeslagen gegevens, stuur dan een e-mail met daarin uw verzoek naar de secretaris: secr.eindhoven@afpb.nl.

Klachten: Als u een klacht heeft over onze handhaving van de privacyregels, kunt u zich richten tot de heer Lex Tholen, pres.eindhoven@afpb.nl .

Meer informatie over de AVG is te vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt daar ook een klacht indienen.

E-mails:

Wenst u niet langer onze e-mails of Nieuwsbrieven te ontvangen, stuur dan een e-mail naar secr.eindhoven@afpb.nl. Zo kunt u zichzelf afmelden.

Cookies:

Om deze site zo goed mogelijk in te richten verzamelen wij informatie over het gebruik, zoals uw domeinnaam (uw IP-adres), de bezochte pagina’s en de duur van het gebruik. Deze gegevens, die geen persoonlijke informatie bevatten, worden verzameld via cookies. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Deze internetsite blijft dan normaal functioneren.