Over de AF des Pays Bas

Wat is de Alliance Française?

De Alliance Française werd in 1883 in Frankrijk in het leven geroepen om wereldwijd de Franse taal en cultuur te promoten. De instelling is gevestigd in Parijs. Enkele jaren later, in 1888, kreeg Nederland zijn eigen Alliance Française. Momenteel zijn er 34 afdelingen, verspreid over het hele land. In Nederland  heeft Alliance Française meer dan 10.000 leden en cursisten.

L ‘Alliance Française des Pays-Bas

De Alliance Française is een non-profit organisatie die  wereldwijd, in 138 landen, zich tot doel stelt de Franse taal en cultuur uit te dragen. Deze apolitieke en non-confessionele vereniging, gedragen door vrijwilligers, is ontstaan in 1883 in Parijs en in navolging daarvan ontstond al ras eenzelfde initiatief in Nederland, te weten in 1888. Vandaag de dag telt Nederland 34 Alliances, vertegenwoordigd in 60 plaatsen die te bezoeken zijn op de website  alliance-francaise.nl .

Bestond de activiteit van de Alliance Française aanvankelijk uit alleen een cultureel programma, al zeker vanaf  1950 is duidelijk dat de behoefte aan het leren van de Franse taal steeds meer een prioriteit werd. Aan die vraag heeft de Alliance Française gehoor gegeven en zij heeft daar onderwijsprogramma’s voor bedacht. Iedere Alliance Française in Nederland biedt dan ook een cultureel –alsmede een cursusprogramma aan. Wat handig is om te weten: een Alliance geeft niet alleen cursussen in de stad die u op de homepage van de website aanklikt, maar vaak ook in de haar omliggende steden en dorpen. In die zin is de Alliance Française dichter bij u dan u zou denken!

Wetenswaardigheid: in Nederland worden de Alliances overkoepeld door een federatie die er voor zorg draagt dat de 34-tellende achterban voorzien wordt van  materiaal op allerlei gebied, zoals bijvoorbeeld  een  website, pedagogisch  lesmateriaal en examens, nascholing van docenten, maar ook culturele programma’s uit Nederland en Frankrijk, landelijke evenementen zoals beurzen, congressen etc.

Inzoomen op de hoofdactiviteiten van de Alliance Française:

Cursusprogramma

Als de grootste talenschool wereldwijd biedt de Alliance Française  ook in Nederland een breed cursusprogramma aan , beginnend aan de basis voor leerlingen die op school nooit Franse les hebben gevolgd, tot en met een zeer vergevorderd niveau. Voorts zijn er de speciale cursussen zoals conversatie, littérature, civilisation et culture, cursus Frans voor het bedrijsleven, Frans voor kinderen, juridisch Frans, Frans voor de vakantieganger, ja zelfs koken   en verder levert de Alliance  maatwerk  op aanvraag. Lesgeven gebeurt in kleine klasjes , maar ook privélessen behoren uiteraard tot de mogelijkheden. Ook behoort  Nederlandse les aan Franstaligen tot de mogelijkheden. Cursussen kunnen 6 maanden duren, maar ook 3 maanden, 2 maanden , zoals men wenst. Cursussen kunnen worden afgesloten met een erkend examen. Wat de cursusgelden betreft: daar de Alliance Française zonder winstoogmerk werkt kunnen schappelijke prijzen gehandhaafd blijven.

Cultureel programma

Wat uniek is aan de Alliance Française, is dat zij als enig taalinstituut over een cultureel programma beschikt !  Het is bestemd voor haar leden , leerlingen en eenieder die er interesse in heeft. Het betreft lezingen  aangaande literaire-  en  toeristische   onderwerpen, lezingen/debatten aangaande actuele onderwerpen ( bv. de presidentsverkiezingen in Frankrijk 2007, het verbieden van de hoofddoek). Onderwerpen als een eigen onderneming beginnen in Frankrijk of er een huis kopen blijken niet alleen een publiekstrekker te zijn maar ook te blijven. Steeds meer muzikale programma’s staan op de agenda’s. Film, theater en exposities zijn ook geliefde activiteiten. Vele Alliances hebben ook in 2016-2017 de jaarlijkse  reizen naar Frankrijk weer  gemaakt. Het nationale “Concours de la Chanson Alliance Française” heeft ook in 2017 de landelijke pers weer veelvuldig gehaald. En dan de heerlijke proeverijen van drank en spijs niet te vergeten , die zich immer weer voor veel gesprekstof  lenen en onlosmakelijk verbonden zijn met iedere activiteit van de Alliance Française. 

Wie komt naar de Alliance Française?

Het eenvoudige antwoord luidt: iedereen!
Dat zijn lagere school  kinderen die op hun eigen school Franse les krijgen of in een door de Alliance Française gehuurde ruimte.
Dat zijn middelbare scholieren die betreuren het Frans te hebben laten vallen en alsnog een inhaalmanoeuvre wensen te maken.
Dat zijn studenten die over een bepaalde basis van Frans in hun studie moeten beschikken en daar ondersteuning voor nodig hebben. De Alliance gaat overigens ook naar de universiteiten toe om er haar culturele programma’s aan te bieden.
Dat zijn werkenden die het nodig hebben voor hun bedrijf dat met Franse partners samenwerkt.
Dat zijn liefhebbers van Franse muziek en toneel .
Dat zijn allen die interesse hebben in een breed gevarieerd cultureel programma.
Dat zijn fervente Frankrijk-vakantiegangers.
Dat zijn eigenaren van een tweede huis in Frankrijk (300.000 Nederlanders)
Dat zijn Franstaligen in Nederland die er hun taalgenoten hopen te ontmoeten en ervaringen wensen uit te wisselen.
Dat zijn………vult u zelf maar in!

Dat zijn 10.000 leden en cursisten over heel Nederland verspreid !
Dat zijn 250 docenten en 150 bestuursleden die hen welkom heten!

Partners van de Alliance Française

Om zo breed mogelijk in de maatschappij verankerd te zijn werkt de Alliance Française samen en onderhoudt goede contacten met
*Op lokaal niveau:
gemeenten, theaters, filmhuizen, winkeliers, pers, scholen, buurthuizen, restaurants, bibliotheken en boekwinkels,….
*Op landelijk niveau:
onderwijsinstellingen zoals universiteiten, hogescholen;
onderwijsorganisaties(raden), Ministeries;
*Ambassades van Francophone landen.
*Bedrijven die de Alliance Française steunen om landelijke evenementen te kunnen doen plaatsvinden zoals het Concours de la Chanson Alliance Française , de beurs Bienvenue en France e.a.

 

L’Alliance française : Qu’est-ce que c’est?

L’Alliance française est un organisme privé  à but non lucratif dont la mission est la promotion de la langue et de la culture françaises dans 138 pays. Cette association, apolitique et non confessionnelle, portée par des bénévoles, a été fondée à Paris en 1883 et 5 ans plus tard aux Pays-Bas. Aujourd’hui l’Alliance Française aux Pays-Bas compte 34 Alliances, représentées dans 60 endroits (site: afpb.nl)

Au commencement l’activité de L’Alliance Française était seulement culturelle, mais dès 1950, le besoin d’apprendre le français s’est fait sentir et est devenu une priorité.  L’Alliance Française a répondu à cette attente et a développé un programme d’enseignement. Chaque Alliance propose un programme culturel  de même qu’un programme de cours. Il est utile de savoir qu’une Alliance Française donne non des cours non seulement dans l’une des 34 villes de la liste (homepage du website), mais aussi dans les villes et villages avoisinants. L’Alliance Française est proche de vous, plus que  vous le pensez !

Aux Pays-Bas les 34 Alliances Françaises ou comités sont membres d’une fédération qui leur apporte le soutien nécessaire, par exemple un « website », le matériel pédagogique propre à l’Alliance, les examens, la formation des professeurs ainsi qu’un programme culturel, des évènements tels des salons, congrès, etc…

Activités de l’Alliance Française

Programme des cours

Comme tout institut de langues l’Alliance Française propose un programme de cours étendu, du niveau le plus bas s’adressant aux apprenants qui n’ont jamais étudié le français pendant leur scolarité, aux niveaux les plus avancés. De plus ils existent toutes sortes de cours « spéciaux » tels conversation, littérature, civilisation et culture, français des affaires, français pour les enfants, français pour les vacances, cours de cuisine, et aussi des cours « à la carte » répondant à une demande ponctuelle. La durée des cours est variable. Un examen officiel et reconnu peut clore une période de cours.

Programme culturel

L’Alliance Française est un des rares instituts de langues à proposer un programme culturel ! Ce programme est destiné à ses membres, à ses étudiants et à toute personne intéressée.
Ce sont des conférences de sujets littéraires et touristiques, des débats sur des sujets actuels ( par exemple les élections présidentielles de 2007, le port du foulard).  Des sujets attirent un nombreux public : acheter une maison ou commencer sa propre entreprise en France. Sans oublier les dégustations de vins ou autre petit plat français. Musique, cinéma, expositions et théâtre sont  de plus en plus  à l’affiche. Presque chaque Alliance organise un voyage annuel vers la douce France. Le Concours de la Chanson Alliance Française 2017 a fait l’objet d’articles dans la presse nationale.

Qui vient à l’ Alliance Française?

Tout un chacun !
Des enfants de l’école primaire qui commencent à apprendre la langue de Molière, de manière ludique, dans leur école ou dans un local spécialement loué par l’ Alliance Française
Des élèves de l’école secondaire qui regrettent de ne pas avoir le français dans leur « paquet » et essaie de rattraper ce manque.
Des étudiants qui ont besoin d’aide car ils ne possèdent pas la base nécessaire. En plus l’ Alliance Française propose son programme culturel dans les universités.
Les employés dont l’entreprise travaille avec une firme française.
Les amateurs de musique et théâtre français
Les amateurs de vacances en France
Les propriétaires d’un pied-à-terre en Franc (300.000 Néerlandais)
Les Francophones qui espèrent retrouver des compatriotes pour échanger des expériences.
Tous ceux qui sont intéressés par un large programme culturel.

Ce sont 10.000 membres et étudiants répartis sur le territoire néerlandais.
Ce sont 250 professeurs et 150 membres du comité qui les accueillent.

Partenaires de l’Alliance Française

L’ Alliance Française coopère et entretient des contacts avec
* sur le plan local :
les mairies, les théâtres, les cinémas, les commerçants, les écoles, les centres culturels, les maisons de quartier, restaurants, bibliothèques, libraires, etc…
* sur le plan national ;
les écoles, les universités, les ministères
les Ambassades des pays francophones,
les entreprises qui soutiennent l’ Alliance Française  et lui permettent d’organiser des évènements tels le Concours de la Chanson Alliance Française, le salon Bienvenue en France etc…

Alliance Française: double mission

Langue et culture sont indissolublement liées : les cours sont agrémentés de culture et la culture s’exprime par le langage. La double mission de l’ Alliance Française est de former un trait d’union entre la culture locale néerlandaise et la culture française. Ceci est d’intérêt vital pour l’avenir de la langue française.
www.afpb.nl