Deelnemersvoorwaarden

Deelnemersvoorwaarden

Afmelden voor een cursus dient altijd schriftelijk te geschieden. Men kan zich tot twee weken voor aanvang van de cursus afmelden, zonder dat hieraan kosten verbonden zijn. Bij afmelding in de week voor aanvang van de cursus worden €15 administratiekosten in rekening gebracht. Bij afmelding vanaf de eerste lesweek dient het totaalbedrag te worden voldaan.

 

Inschrijving alsmede inning van lesgelden geschiedt door de administratie van de Stichting Alliance Française.

 

De cursusprijzen staan vermeld in de studiegids.

 

De inschrijving voor een cursus wordt per mail bevestigd in de week voorafgaande aan de eerste les. Met de bevestiging wordt een overzicht van de cursusdata verzonden.

 

Cursussen gaan uitsluitend door bij voldoende deelname. Indien een cursus niet doorgaat, kan een aspirant-cursist geen enkele aanspraak maken op vergoeding van geleden schade, hoe ook genaamd. Wel zal het betaalde cursusgeld volledig worden gerestitueerd.

 

Bij minder dan 8 deelnemers wordt het aantal lessen verminderd met twee of de lesduur verminderd met 15 minuten per les.

 

Indien de cursus voltekend is, kan men niet meer worden ingeschreven. De voorlopige inschrijving geschiedt op basis van datum van ontvangst van het inschrijvingsformulier.

 

Betaling van het cursusgeld geschiedt uiterlijk twee weken na aanvang van de cursus. Indien het cursusgeld drie weken na aanvang van de cursus niet is ontvangen, worden de kosten van de cursus verhoogd met €15. Indien men vervolgens in gebreke blijft met betaling van het cursusgeld, wordt (het restant van) de vordering zonder enige nadere ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. De vordering zal ter incassering in handen van een derde worden gesteld. De daardoor veroorzaakte incassogelden bedragen minimaal €45 en komen voor rekening van de cursist. Daarenboven wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf de aanvang van de cursus tot aan de dag der algehele voldoening.

 

Afwezigheid van de deelnemer tijdens de cursus of het voortijdig beëindigen van een cursus geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het cursusgeld.