Inschrijvings-en betalingsvoorwaarden

Lidmaatschap Alliance Française Roermond
Het lidmaatschap geeft recht op het bijwonen van de culturele activiteiten, zowel bij de eigen Alliance als bij de andere afdelingen, zelfs in het buitenland, op vertoon van uw lidmaatschapskaart (Carte Nationale), die u na betaling van uw lidmaatschap ontvangt. Voor bijzondere activiteiten geldt een speciaal tarief. Voor alle activiteiten krijgt u per mail een uitnodiging, voorzover wij over een mailadres van u beschikken.
 
Contributie voor lidmaatschap voor het seizoen 2019-2020
1 persoon     € 40
familie          € 55
Huisgenoot
van cursist   € 30
Introducé(e)
  per keer     €   7,50
Introducé(e)
  slotavond   € 10 (incl. buffet) 
 
Cursisten die 22 lessen volgen zijn voor de duur van het cursusseizoen automatisch lid van de Alliance Française en zij betalen dus geen contributie. Cursisten die zich niet inschrijven voor een vervolgcursus raden wij aan het contact met de Franse taal en cultuur te onderhouden door een (actief) lidmaatschap. 
 
Aanmelding lidmaatschap
Nieuwe leden kunnen zich opgeven via het inschrijfformulier op deze website of zich tijdens onze informatieavond persoonlijk aanmelden. 
 
Betaalwijze contributie
Bestaande (én nieuwe) leden dienen de contributie aan het begin van het seizoen, maar uiterlijk 16 september 2019 te hebben voldaan. Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de periode van één jaar. Gelieve uw contributie over te maken op het IBAN van de Alliance Française Roermond : NL66 ABNA 0451 7020 85. Onze Alliance voert geen incasso's uit.
 
Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 september 2019. Wie voor deze datum niet aan het secretariaat schriftelijk heeft laten weten zijn of haar lidmaatschap te beëindigen, is opnieuw contributie verschuldigd.
 
Kosten cursussen.
Speciale beginnerscursus: € 175 (incl. cursusmateriaal)
overige algemene cursussen [beginners en (ver)gevorderden] : € 225 (exclusief cursusmateriaal)
 
Literatuurcursus "Plaisir de Lire" € 50 [3 bijeenkomsten] of € 80 [5 bijeenkomsten] (exclusief boeken)
 
 
Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden cursussen
• Cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende deelname.
• Het volledige cursusgeld dient  z.s.m. na inschrijving, maar uiterlijk 7 dagen vóór de aanvang van de cursus, dus uiterlijk
  16 september 2019 te zijn voldaan. Bij een niet tijdige betaling kan niet aan de cursus worden deelgenomen.
• Wordt een cursus geannuleerd, dan krijgt u hiervan bericht en wordt de reeds gedane betaling gerestitueerd. • De inschrijving
  voor een cursus wordt schriftelijk/per mail bevestigd in de week voorafgaande aan de eerste les. Met de bevestiging ( oproep
  voor de eerste les) wordt een overzicht van de cursusdata verzonden.
Afmelden voor een cursus dient altijd schriftelijk te geschieden.
• Men kan zich tot uiterlijk twee weken vóór aanvang van de cursus schriftelijk afmelden zonder dat hieraan kosten
  zijn verbonden. Een eventuele betaling wordt gerestitueerd.
• Bij afmelding in de week vóór aanvang van de cursus wordt € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.
• Bij afmelding ná aanvang van de cursus wordt het cursusgeld niet terugbetaald.
  N.B.: Afwezigheid van de deelnemer tijdens de cursus of het voortijdig beëindigen van de cursus geeft géén recht op
          (gedeeltelijke) restitutie van het cursusgeld